എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെ സേവനം അനിവാര്യമാകുന്നു?

സിമന്റ്‌, മണൽ എന്നിവയുടെ ഒരു മിശ്രിതം കൊണ്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലത്തിലോ, ഇഷ്ടിക കൊണ്ടോ കല്ല് കൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രതലത്തിലോ, ചില അവസരങ്ങളിൽ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള പ്രതലത്തിലോ മിനുസമുള്ള ഒരു ആവരണം തീർക്കുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്.

എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവശ്യമായി വരുന്നു?

പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

 1. പരിരക്ഷ 
 2. കാഴ്ച്ചയിൽ ഭംഗി കൂട്ടുക 

പരിരക്ഷ – പ്ലാസ്റ്ററിങ് (തേപ്പ്) ചെയ്യുന്നത് വഴി വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുകയും, അതു വഴി നിർമ്മിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള നിർമിതികളിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമ്മിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുന്നു – പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ പെയിന്റിംഗ് പോലെയുള്ള ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

പ്ലാസ്റ്ററിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം?

സ്റ്റെപ് 1: ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുക – സിമന്റ്‌, മണൽ, വെള്ളം തുടങ്ങിയവ ശേഖരിക്കുക.

സ്റ്റെപ് 2: മണൽ തയ്യാറാക്കുക – മണൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവശ്യമുള്ള ഘടനയിലേക്ക് വേർതിരിക്കുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കോട്ട് നൽകുന്നതിന് മണലിന്റെ തരികൾ പകപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2.36mm അരിപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നു.സാധാരണയായി അവസാന കോട്ട് നൽകുന്നതിനായി 1.18mm അരിപ്പ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രകൃതിദത്തമായ മണൽ ഇന്ന് അധികം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലും, P സാൻഡ് (P എന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു) ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനാലും, മണൽ അരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. P സാൻഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ 1.18mm മുതൽ 2.36mm വരെ ലഭ്യമാണ്.

സ്റ്റെപ് 3: ഘടകങ്ങളുടെ അനുപാതം. സിമന്റ്‌, മണൽ എന്നിവയുടെ അനുപാതം അത് എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി 1:3 മുതൽ 1:6 വരെ ഈ അനുപാതം വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഏത് അനുപാതത്തിൽ വേണം എന്നത് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഡിസൈനർ നിശ്ചയിക്കുന്നു.

നിർമിതിയുടെ പുറം ഭാഗത്തെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമെന്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ആവരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാലാവസ്ഥ കണക്കിൽ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വെള്ളം തടയുന്നതിനുള്ള കെമിക്കൽ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതായും വന്നേക്കാം. ഡിസൈനർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സിമന്റ്‌ ഇഷ്ടിക പോലെ പരിപരുത്ത പ്രതലം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ 1:6 അനുപാതത്തിൽ ആദ്യ കോട്ടും 1:4 അനുപാതത്തിൽ രണ്ടാം കോട്ടും നൽകുന്നതാവും നല്ലത്.  സിമന്റ്‌ ഇഷ്ടികയുടെ പരുപരു ത്ത പ്രതലം അതിനാൽ തന്നെ സിമന്റുമായി ഘർഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് സിമന്റ്‌ അനുപാതം അത്തരം പ്രതലങ്ങളിൽ കുറവ് മതിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മിനുസമുള്ള പ്രതലമാണ് എങ്കിൽ 1:3 അനുപാതത്തിൽ രണ്ട് കോട്ടും നൽകുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.

ഉൾവശങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ താരതമ്യേന സിമന്റ്‌ അനുപാതം കുറവ് മതി. ഒന്നോ അതിൽ അധികമോ കോട്ട് ഉൾവശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും അത് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് വ്യതായാസപ്പെടാം. ഡിസൈൻ പ്രകാരം എത്തരം ഫിനിഷ് ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനം. എങ്കിൽ കൂടി പുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ സിമന്റ്‌ അനുപാതം കുറവ് മതിയാകും.

സ്റ്റെപ് 4 – മിശ്രിതങ്ങളുടെ കൂട്ട് 

മിക്സിങ് പ്രക്രിയ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മിക്സ്റുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം. ആദ്യമായി സിമന്റും മണലും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ പരസ്പരം ചേർക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർക്കുന്നു. വെള്ളവുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച മിശ്രിതം പരമാവധി അരമണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ ഉപയോഗ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്റ്റെപ് 5 – മിശ്രിതത്തിന്റെ ഉപയോഗരീതി 

തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതം ഒരേ കനത്തിൽ ആവശ്യമായ പ്രതലത്തിലേക്ക് തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ കനത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാണ്.

ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഫിനിഷുകൾ?

 കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഫിനിഷ് പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഏറ്റവും അധികമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് മിനുസമുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഫിനിഷ് ആണ്.

പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിൽ ചെയ്യാവുന്നതും അരുതാത്തതും 

 1.  ചെയ്യാവുന്നത് – മിശ്രിതത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ അളവുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും അനുപാതം കൃത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഉദാഹരണമായി 1:3 എന്നതാണ് അനുപാതമെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് സിമന്റിന് മൂന്ന് ചാക്ക് മണൽ എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മിശ്രിതത്തിന്റെ സ്ഥിരത വളരെ പ്രധാനമാണ്.
 2.  ചെയ്യരുതാത്തത് - ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ അളവുകളിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ആവശ്യമായ മിശ്രിതം കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വെള്ളം ചേർത്ത മിശ്രിതം പരമാവധി അരമണിക്കൂർ മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗയോഗ്യമായി നിലകൊള്ളു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം.
 3.  ചെയ്യരുതാത്തത് – ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രം പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിന് തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. വെള്ളം അധികമായാൽ അത് പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിന്റെ ഉറപ്പിനെ ബാധിക്കുകയും, സിമന്റ് പ്രതലത്തിൽ നിന്നും ഇളകി പോരുവാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന് കട്ടിയായി പോയ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നതും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 4.  ചെയ്യാവുന്നത് – പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിന്റെ കനം, തിരശ്ചീനമായ അതിന്റെ സമാന്തരത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്ലംബ് ബോംബ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
 5.  ചെയ്യാവുന്നത് – ഒന്നിൽകൂടുതൽ പാളികൾ പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിൽ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാളി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പാളി ഉണങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം ലഭ്യമായി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഉറച്ചു നിൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണയായി രണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കോട്ടുകൾ ക്കിടയിൽ ഉള്ള സമയദൈർഘ്യം ഏഴു ദിവസങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. 
 6.  പ്ലാസ്റ്റർ ഉറയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയ curing എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്നിരിക്കിലും നനവ് അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.
 7.  ചെയ്യരുതാത്തത് – പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു തുടർച്ച നിലനിറുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇടയിൽ വിടവ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അത് നികത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വേഗത്തിൽ ഇളകി പോകുവാൻ ഇത് ഇടയാക്കും.

    ഒരു നല്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും 

 •  ആദ്യമായി തന്നെ
   പ്രതലത്തിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിനായി സിമന്റ് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയയുടെ ചിലവ് പ്രധാനമായും സിമന്റ് ഉപയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ അനാവശ്യമായി സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തും.
 •  പ്രതലത്തിലെ സമാന്തരത എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തും.
 1.  പ്ലാസ്റ്ററിംങ്ങിന്റെ കനം ഡിസൈനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. കനത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പോലും മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗത്തെ കൂട്ടുകയും അതുവഴി അനാവശ്യമായ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡിസൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കനം കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നു എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
 2.  മിക്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ആവശ്യമായതിലധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
 3.  വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അരമണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
 4. എല്ലായിപ്പോഴും മിക്സിംങ്ങിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കൃത്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
 5.  വ്യത്യസ്ത പാളികൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓരോ പാളി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
 6.  പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതലം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
 7.  പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലായിപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. 

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Contact Us

ബന്ധപ്പെടുക

എച്ച്ഐ‌ഒ ലാബ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

സ്പ്രിംഗ് വാലി, നോർത്ത് കളമശ്ശേരി,

കൊച്ചി, കേരളം, ഇന്ത്യ